Allmänna villkor för användare och medlemmar

Vi har inga hemligheter på clubemo.com, så ta en titt på de allmänna medlemsvillkoren när du har lust. Om du har frågor så kontakta oss självklart gärna!

Allmänna villkor för tillgänglighet, användning och medlemskap

Innan du får behörighet att besöka eller ta del av material tillhandahållet av clubemo.com (häri kallat "Tjänsten" eller "Webbplatsen" eller "appen") anmodas DU att läsa och acceptera följande regelverk för tillgång, användning och medlemskap (häri kallat "Avtalet"). VÄNLIGEN LÄS OCH FÖRSTÅ SAMTLIGA FÖRESKRIFTER I DETTA AVTAL INNAN DU AVGÖR HURUVIDA DU VILL TA BESLUTET ATT FORTSÄTTA TILL WEBBPLATSEN.

 1. Bindande avtal. Detta avtal ingås av och mellan DIG, en person som vill få tillgång till och använda materialet som visas på webbplatsen för personligt bruk ("DIG" eller "DIN") och Dating Media Group (om du är en medlem i USA) eller ODS Online Dating Systems LTD (om du är en icke-USA-medlem), ägare och operatör av clubemo.com webbplatsen ("COMPANY"). Mot vederlag, vars kvitto och tillräcklighet härmed bekräftas av DIG och FÖRETAG, och genom att ytterligare få tillgång till eller på annat sätt använda de tjänster och material som tillhandahålls av Tjänsten, godkänner du bestämmelserna i avtalet. Om inte annat följer av bestämmelserna, ger dig FÖRETAG en icke-exklusiv, men helt återkallelig licens, för att få tillgång till webbplatsen. Detta avtal kan ändras av FÖRETAG utan föregående varning, när som helst, och med omedelbar verkan.

 2. Lokala lagar. ALL TEXT, ALLA BILDER, ALL GRAFIK, ALLA MEDDELANDEN OCH ALL KOMMUNIKATION SOM STÅR ATT FINNA I "TJÄNSTEN" (HÄRI KOLLEKTIVT BENÄMNT "INNEHÅLL") ÄR AUKTORISERADE FÖR DISTRIBUTION ENBART TILL PERSONER SOM ÄR ÄLDRE ÄN MYNDIGHETSÅLDERN (ARTON (18) ÅR) OCH SOM ANSLUTER TILL WEBBPLATSEN PÅ PLATSER DÄR INNEHÅLLET INTE ÖVERTRÄDER ELLER BRYTER MOT NÅGON LOKAL VÄRDIGHETSSTANDARD ELLER MOT LAGEN I SVERIGE ELLER NÅGOT ANNAT LAND. INGEN PERSON SOM ÄR UNDER ARTON (18) ÅR HAR TILLSTÅND ATT, DIREKT ELLER INDIREKT, VISA, LADDA NER ELLER BESITTA NÅGOT AV INNEHÅLLET I "TJÄNSTEN".

 3. Restriktioner för användning av innehåll. Allt innehåll, inklusive bilder, text, grafik, video och ljud ("Innehållet") som ingår i "Tjänsten" är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och ägs eller är under licens av FÖRETAGET eller dess utsedda företrädare, och representerar egenutvecklad och värdefull immateriell egendom. Du får inte, under några omständigheter, ansluta till, titta på, ladda ner, ta emot och utnyttja nämnda innehåll, förutom vad som uttryckligen och skriftligen godkänts av FÖRETAGET. När du påbörjar din medlemsprenumeration på Webbplatsen ger FÖRETAGET DIG en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig licens att ansluta till och visa bildfiler, ljudfiler, videofiler, text, hyperlänkar, interlänkar, sökmotorer och andra programvaror som är associerade med auktoriserad prenumerants användning av innehållet. DU accepterar att inte vid någon tidpunkt ansluta, visa, ladda ner, ta emot eller på annat sätt använda eller ge andra möjlighet att komma åt, visa, ladda ner, ta emot eller på annat sätt använda material, direkt eller indirekt, på platser där FÖRETAGET inte tillåter sådan anslutning, visning, nedladdning, mottagning eller annan användning.

 4. Medlemsabonnemang och Avgifter för utlandstransaktioner.

  Genom att ange din kreditkortsinformation eller annan betalningsuppgift, kan DU i förekommande fall auktorisera kreditkortagenten bunden till FÖRETAGET (eller annan godkänd agent), som beskrivs på "gå med sida " av Tjänsten, genom vilken du köper tillgång till Tjänsten, att debitera ditt konto för beloppet av medlemsavgift och debitera ditt konto eventuella inköp av produkter, tjänster och andra avgifter som tagits ut eller på annat sätt förbrukats av DIG genom Tjänsten. På begäran kommer prenumeranter få tillgång till faktureringsunderlag som stödjer avgifter för användning av Tjänsten.

  Priser för Din prenumeration av Tjänsten kommer att förnyas automatiskt så som beskrivet på "gå med sidan" vid tidpunkten för anslutningen, och DITT kreditkort (eller annan godkänd betalningsförmåga) kommer att debiteras det då gällande prenumerantspriset såtillvida du ej meddelar den tjänst och företag som du vill avsluta din prenumeration till och som föreskrivs i "Uppsägning", sektion nedan; avgifter kommer att anges däri. Prenumerationspriserna kan komma att ändras när som helst utan förvarning. Du är ansvarig för eventuella abonnemangsavgifter som skett upp till och fram till uppsägning av Tjänsten. Alla avgifter kommer att visas på ditt kontoutdrag (eller annat betalningsmetodsuttalande) så som detaljerat på "gå med sidan" vid tidpunkten av medlemskap.

  FÖRETAGET kan använda kreditkortsprocessorer eller banker utanför USA för att bearbeta dina transaktioner. I vissa fall kan din bank eller kreditkortsutfärdaren debitera dig för en utländsk transaktion och ålägga en avgift. Innan du köper några Tjänster, vänligen kontrollera med din bank eller kreditkortsutfärdaren för mer information om deras policy gällande utländska transaktioner och liknande avgifter och kostnader.


 5. ID och lösenord. När du blir medlem av Tjänsten kommer FÖRETAGETS auktoriserade processor att förse dig med ett unikt ID och lösenord som ger tillgång till Webbplatsen. ID och lösenord är och skall förbli FÖRETAGETS exklusiva egendom och har utfärdats till DIG i form av en återkallelig licens. ID och lösenord är konfidentiella och patentskyddade av FÖRETAGET. DU har en strikt skyldighet att hemlighålla ID och lösenord. Om sekretessen för DITT ID eller lösenord äventyrats eller om du har anledning att tro att den kan ha blivit det, eller att någon annan person fått vetskap om den, måste du omedelbart underrätta FÖRETAGET via e-post. Kom ihåg DITT ID och lösenord, eftersom FÖRETAGET varken kan kommer att släppa denna information till någon, inklusive DIG, av någon som helst anledning.

 6. Korrekt kreditkortsinformation. Om postadressen eller andra uppgifter, till exempel hem- eller faktureringsadressen, eller kortets utgångsdatum, som rör DITT kreditkort ändras av någon anledning eller om DITT kreditkort har förlorats eller stulits, måste du omedelbart informera FÖRETAGET via e-post. DIN underlåtenhet att göra detta är ett väsentligt brott mot detta avtal och i händelse av sådan underlåtenhet friskriver sig FÖRETAGET från allt ansvar för avgifter som debiterats ett förlorat eller stulet kreditkort.

 7. Säkerhetsöverträdelse. DIN prenumeration kan inte överlåtas eller överföras till annan person eller enhet. DU måste omgående informera FÖRETAGET om uppenbara brott mot säkerheten, t.ex. förlust eller stöld, eller obehörigt röjande av sekretessen eller utnyttjande av ett ID eller lösenord. Till dess FÖRETAGET är informerat, via vanlig post eller e-post, om brott mot DITT kontos säkerhet, kommer DU att vara ansvarig för all otillåten användning av Tjänsten.

 8. USA exportkontroll. Detta avsnitt gäller ENDAST för medlemmar som för närvarande bor i USA. Innehållet som tillhandahålls via denna tjänst, tillsammans med programvaran, är föremål för exportkontrollerna i USA och får inte hämtas, exporteras, återexporteras eller på annat sätt sparas eller överföras till Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, eller något annat land som USA har infört embargo till eller till någon på USAs skatteavdelnings lista över särskilt utsedda medborgare eller USAs handelsdepartementets förbudslista. Genom att hämta, exportera, exportera eller på annat sätt använda sådan programvara eller innehåll, garanterar DU att du inte är belägen i, kontrolleras av eller är medborgare av eller bosatt i något sådant land eller är på någon sådan lista.

 9. Skadeersättning. DU samtycker till att gottgöra och hålla företaget skadelöst från och mot eventuella anspråk, förluster, skulder, åtgärder, stämningar eller andra utgifter (inklusive men ej limiterad till rimliga advokatkostnader) som följer av en överträdelse av DIG gällande någon av DINA förbund, utfästelser eller garantier häri. DINA utfästelser och garantier omfattar: :


  • DU är minst 18 år, (18 år i de flesta länder, men 21 år gammal i delstaterna AL, MS, NE, NY och alla andra jurisdiktioner där 21 är myndighetsålder);
  • DIN personliga information och dina kreditkortsuppgifter, som du försett FÖRETAGET med i samband med din kostnadsfria provperiod och/eller medlemskapsprenumeration är sanna och korrekta i alla avseenden, och DU skall omgående underrätta FÖRETAGET om förändringar i dessa uppgifter;
 10. Inga garantier. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK". FÖRETAGET BEVILJAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER ELLER SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ANDRA ÄNDAMÅL ÄN DE SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA OCH INTE OMFATTAS AV UNDANTAG, INSKRÄNKNING, ELLER ÄNDRING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VARKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN FÖRETAGET, DESS OMBUD ELLER ANSTÄLLDA SKALL UTGÖRA EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖKA OMFATTNINGEN AV DENNA PARAGRAF. FÖRETAGET ANSVARAR INTE FÖR DRÖJSMÅL I ÖVERFÖRINGEN AV INNEHÅLL ELLER DRIFTSTOPP PÅ WEBBPLATSEN. DU är ansvarig för att bibehålla tillgång till den personliga datorutrustning och till Internet som krävs för att använda Tjänsten.

 11. Ansvarsbegränsning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRETAGET VARA ANSVARIGT INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER VINST ELLER FÖR INDIREKTA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJSKADOR SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER DESS INNEHÅLL, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER FÖR NÅGOT ANNAT ANSPRÅK FRÅN DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON. DIN ENDA KOMPENSATION OM FÖRETAGET BEGÅR BROTT MOT DETTA AVTAL ÄR EN ÅTERBETALNING PÅ HÖGST EN MÅNADS MEDLEMSAVGIFT. FÖRETAGET är inte ansvarigt för skador till följd av spridning, underlåtenhet att sprida eller felaktig spridning av material, data, reklam eller annan kommunikation på eller via Webbplatsen.

 12. DIN, användarens uppsägning av prenumeration:


  Om du någon gång, av någon anledning, vill avaktivera eller avsluta ditt konto, kan detta göras genom att gå till Inställningar på ditt konto eller genom att kontakta oss direkt. Du medger och förstår att genom att inaktivera eller avsluta ditt konto blir du inte berättigad till någon återbetalning av de avgifter som du har betalat till företaget och alla utestående betalningar enligt villkoren i ditt abonnemang och kommer at vara förpliktad innestående avgifter och äga, förutom vad som annars kan tillhandahållas av lag eller enligt villkoren i detta avtal.


  Om du bor i delstaterna Arizona, Kalifornien, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin, har Du rätt att cancellera ditt abonnemang, utan påföljd eller annan förpliktelse, inom tre arbetsdagar, exklusive söndagar och helgdagar, efter det att du blev en abonnent. En undertecknad skriftlig anmälan om sådan uppsägning (som innehåller ditt användarnamn och e-postadress som användes för att registrera för tjänster) ska skickas med certifierad post eller med personligen levereras till vår brevlåda. Pengar som betalats med stöd av en teckning av dejtingtjänster skall återbetalas inom 30 dagar efter mottagandet av uppsägningen.


  DU kan avsluta din prenumeration på tjänsten när som helst och utan orsak, efter anmälan till bolaget senast : elektronisk eller vanlig post, telefon eller genom att fylla i avbokningsformuläret HÄR. Om Du avbokar din prenumeration kräver företaget en rimlig tid för att bearbeta åtgärden. Om du avbokar din prenumeration, kan du njuta av teckningsförmåner fram till slutet av Er då aktuella teckningsförbindelse, varefter dina abonnemangsfördelar kommer att upphöra. På bolagets behandling av din begäran om att avsluta din prenumeration, kommer du inte längre har tillgång till premiumfunktioner och dess delar av tjänsten. Du kommer under inga omständigheter att vara berättigad till en återbetalning av någon del av de abonnemangsavgifter som betalats för den då gällande teckningsförbindelse.


  Observera att avbryt av din prenumeration inte avslutar ditt medlemskap till webbplatsen och din profil kan fortfarande vara synlig för andra medlemmar. Om du är prenumerant och du avbokar din prenumeration, men inte ditt medlemskap, såtillvida du inte valt att dölja din profil, kommer du fortsätta att vara medlem av tjänsten och andra kan se din profil. Om du döljer din profil, kommer andra medlemmar inte att kunna se din profil tills du gör din profil synlig. Om du avbryter ditt medlemskap, kommer din profil tas bort, och andra medlemmar kommer inte att kunna se din profil. Du kommer att kunna använda din nuvarande registreringsinformation till att visa Din profil och återaktivera ditt medlemskap med bolagets gottfinnande.


  Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst genom att inaktivera ditt medlemskap i dina medlemskapsinställningar eller genom att kontakta Kundservice.


  I något av ovanstående avslutande tillfällen, godkänner Du att Du personligen är ansvarig för alla eventuella avgifter av dig, under och till slutet av din dåvarande teckningsåtagande, och Ni förbli ansvarig för sådana avgifter efter en sådan uppsägning eller suspension. Efter att ditt medlemskap eller abonnemang sägs upp av någon anledning, kommer alla villkor i detta avtal fortfarande vara i kraft efter en sådan uppsägning, och fortsätter med full kraft och effekt, med undantag för eventuella villkor som till sin natur förfaller.


  Vid sådan uppsägning eller suspension, kommer du inte att vara berättigad till någon återbetalning av abonnemangsavgifter och, i förekommande fall, kommer alla obetalda teckningsbelopp och andra avgifter som du är skyldig omedelbart förfalla till betalning. DU bemyndigar härmed FÖRETAGET (genom kreditkortsprocesshjälpmedel eller annan godkänd anläggning) att debitera dig för alla sådana belopp på grund av, genom att debitera ditt konto med de kreditkortsuppgifter eller annan betalningsinformation Du informerat bolaget.

 13. Reklambudskap. FÖRETAGET screenar eller godkänner inte annonser eller meddelanden som det erhållit från utomstående licenstagare, annonsörer eller besökare för elektronisk spridning genom Tjänsten. DU rekommenderas att använda DITT eget omdöme för att utvärdera alla annonser och andra kommunikationer som tillhandahålls vid eller genom användning av Tjänsten före inköp av varor och/eller tjänster som beskrivs däri eller på annat sätt svara på någon kommunikation hos Tjänsten.

 14. Prenumerantinformation. Om FÖRETAGET skulle när som helst ge någon service som gör det möjligt för Prenumeranter att kommunicera med, eller på annat sätt dela information med andra Abonnenter eller personer som tillhandahåller någon form eller tjänst till abonnenter, samtycker DU till att alla meddelanden och andra meddelanden som DU anser vara lätt åtkomlig för alla andra abonnenter som har tillstånd att få tillgång till service och är överens om att alla sådana meddelanden och annan kommunikation inte ska anses vara privat eller säker. Oavsett om företaget ger någon typ av tjänst som beskrivs häri, godkänner du att du har härmed underrättats och märkte att alla eventuella meddelanden och andra meddelanden som du skickar till företaget kan läsas av operatörerna och / eller andra medel av FÖRETAGET, oavsett om de är avsedda mottagaren (s) av de meddelanden eller kommunikation.

  Denna tjänst fungerar som en interaktiv datortjänst under federal lag, och tillåter individer att kommunicera med varandra på olika sätt. Som med någon mänsklig interaktion, kan vissa individer försöker missbruka tjänsten, och dess nätverkstjänster, för att reta, trakassera eller på annat sätt skada andra användare. Vi tolererar inte ett sådant missbruk, och alla användare att delta i ett sådant beteende riskerar uppsägning och potentiellt civilt eller straffrättsligt ansvar. Denna anmälan ska tjäna som en varning för våra användare av risken för missbruk av våra tjänster. Vi uppmanar er att använda sunt förnuft när de interagerar med individer via Tjänsten, och att rapportera eventuella fall av tjänstefel till kundsupport.

 15. Meddelanden. Meddelanden från Tjänsten till DIG kan lämnas med hjälp av e-post, genom allmän publicering på Tjänsten, eller via vanlig post. Kommunikation från dig till FÖRETAGET kan tillhandahållas via e-post, vanlig post eller telefon. Alla frågor, klagomål eller meddelanden till Tjänsten kan skickas på följande sätt: med hjälp av elektronisk post (KUNDTJÄNST).

 16. Ingen association. Tjänsten är inte associerad med något annat FÖRETAG eller någon annan organisation än vad som anges ovan. Ingen slutledning vad gäller anknytning eller tillhörighet med, eller godkännande av något FÖRETAG eller organisation är avsedd eller bör antagas.

 17. Innehåll uppladdat av användare.


  Du är ensam ansvarig för all information som du skickar in, publicera, visar, sprider eller på annat sätt kommunicerar via tjänsten även om ett ärende skulle uppstå efter tjänstens upphörande. När den är ansluten till eller på annat sätt direkt eller indirekt med hjälp av tjänsten eller andra tjänster tillhandahålls av Företaget, accepterar Du att inte skicka, publicera, visa, sprida eller på annat sätt kommunicera något kränkande, felaktiga, kränkande, hotande, hotfull, trakasserande, kränkande, rasistiskt stötande, obscent, profant, sexuellt eller olagligt material, eller något material som bryter mot eller kränker en annan persons rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och rätten till privatliv och publicitet). Förutom de förbjudna typerna av innehåll som beskrivits ovan, är följande en ofullständig lista över vilken typ av innehåll som ytterligare är förbjudet på webbplatsen. Du får inte posta, ladda upp, visa eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som:


  • rämjar rasism, trångsynthet, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ
  • som förespråkar trakasserier eller hot mot en annan person;
  • begär pengar från, eller att på annat sätt lura andra användare av webbplatsen eller Tjänsten
  • innefattar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oombedda massutskick eller "skräppost" (eller "spam", "phishing", "trolling" eller liknande aktiviteter);
  • främjar information som är felaktig eller vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller uppförande som är nedsättande, ärekränkande eller på annat sätt;
  • främjar en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, såsom tillhandahållande av piratkopierade datorprogram eller länkar till dem, tillhandahåller information för att kringgå tillverkning installerade kopieringsskydd, eller tillhandahållande av piratkopierade bilder, ljud eller video, eller länkar till piratkopierade bilder, ljud- eller videofiler
  • Innehåller video, ljud fotografier eller bilder av en annan person utan hans eller hennes tillstånd (eller i fallet med en mindre, den minderårigas förmyndare);
  • innehåller begränsade eller lösenordsskyddade åtkomstsidor , eller dolda sidor eller bilder (som inte är kopplade till eller från en annan tillgänglig sida);
  • tillhandahåller material som utnyttjar människor i en sexuellt, våldsamt eller olagligt sätt, eller söker samla in personlig information från personer under 18 års ålder,
  • ger instruktioner om olagliga aktiviteter såsom att göra eller köpa olagliga vapen eller droger, kränka någons integritet eller tillhandahålla, sprida eller skapa datavirus;
  • innehåller virus, tidsinställda bomber, trojanska hästar, cancelbot, maskar eller andra skadliga eller störande koder, komponenter eller anordningar,
  • efterliknar eller på annat sätt missvisande bild tillhörighet , anslutning eller förening med någon person eller enhet;
  • ger information eller data som du inte har rätt att göra tillgängligt enligt lag eller avtal eller lojalitetsplikt (såsom insiderinformation, konfidentiell information);
  • stör det normala flödet av dialog, orsakar en skärm för att "rulla" snabbare än andra användare kan skriva eller på annat sätt negativt påverkar andra användares möjlighet att engagera sig i realtid utbyten;
  • missbrukar lösenord eller identifierande personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften från andra användare eller sprider annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd; eller
  • publicerar eller främjar kommersiell verksamhet och / eller försäljning utan föregående skriftligt medgivande, såsom tävlingar, lotterier, byteshandel, annonsering och pyramidspel.
  Överföring av ovanstående material eller material som bryter mot någon federala, statliga eller lokala lagar i USA eller någon annanstans i världen är strängt förbjudet och utgör ett väsentligt brott mot detta avtal berättigar företaget att omedelbart avsluta alla rättigheter att få tillgång till tjänsten.


  Du förstår och godkänner att bolaget kan, men har ingen skyldighet att övervaka eller granska allt innehåll som du lägger upp på webbplatsen eller som en del av en tjänst. Företaget kan ta bort innehåll, helt eller delvis, att i den enda dom av företaget bryter mot detta avtal eller kan skada anseendet för webbplatsen eller företaget. Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som bryter mot denna bestämmelse, bland annat ta bort förolämpande kommunikation från webbplatsen eller tjänsten och avsluta eller suspendera medlemskapet och / eller teckning av sådana lagöverträdare.


  Eventuella och alla bilder och andra profilelement överförts till företaget blivit företagets egendom och kan användas av företaget, utan begränsning, som marknadsföringsmaterial. Genom att acceptera detta avtal och dess villkor du specifikt godkänna Företaget att använda innehåll och / eller bilder som du laddar upp till företaget för att marknadsföra webbplatsen i eget gottfinnande och utan DIN ytterligare tillstånd eller godkännande. Genom att lägga upp innehåll på webbplatsen eller som en del av tjänsten, ger du automatiskt till bolaget, dess dotterbolag, licenstagare och efterträdare, en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, royalty-fri, fullt inbetalda, världsomspännande rätt och licens att (i) använda, kopiera, lagra, utföra, visa, reproducera, spela in, spela, anpassa, ändra och distribuera sådant innehåll, (ii) utarbeta bearbetningar av sådant innehåll eller införliva innehållet i andra verk, och (iii) bevilja och tillåta underlicenser av föregående i alla medier nu kända eller hädanefter skapat. Du försäkrar att all bokföring och användning av ditt innehåll genom att Företaget inte kommer att inkräkta eller kränker rättigheterna för någon tredje part.

 18. Förbud mot oönskad "Spam". Alla besökare, kunder, anställda och samarbetspartners på denna Webbplats är strängt förbjudna att skicka oönskad e-post, eller "spam", för att antingen göra reklam för eller för att använda webbplatsens namn, URL, bild eller profil på något sätt. Du får inte heller använda andra webbplatsanvändares information för att skicka oönskade kommersiella budskap av något slag.

 19. Associerade webbplatser. Tjänsten erbjuds och är tillgänglig via ett antal andra webbplatser utöver denna Webbplats. Genom att Du registrerar dig för denna Tjänst godkänner och accepterar Du att allt innehåll du publicerar på denna Webbplats kan vara sökbart och tillgängligt för användare av Tjänsten som ansluter till den via andra webbplatser än denna och kan vara tillgänglig på andra webbplatser än denna. Du bekräftar och accepterar vidare att andra medlemmar av Tjänsten, som Du kan se och kommunicera med via Tjänsten, kan ha registrerat sig för och anslutit till Tjänsten via ett antal olika webbplatser.

 20. Skiljedom / Grupptalan Utelämnande


  Skiljedom DU OCH FÖRETAGET är överens om att och alla eventuella kontroverser tvister eller anspråk som uppstår ur eller i enlighet med detta avtal, skall exklusivt styras och beslutas av bindande skiljedomsförfarande enligt den federala lagen om skiljeförfarande i enlighet med de regler och förfaranden som fastställts av American Arbitration Association, och bestämningen av skiljemannen skall vara slutgiltigt och bindande (utom i den utsträckning det finns skäl för tömningen av en utmärkelse enligt gällande skilje stadgar). Skilje skall ledas av en enda opartisk oberoende skiljedomare som utses av AAA. Parterna är överens om att frågan också skall beslutas av en sådan skiljedomare. Vardera parten skall bära sina egna kostnader i något annat syfte än vad som anges häri eller på annat sätt kan krävas enligt lag skiljeförfarande. Skilje bestämmelse skall förbli i full kraft efter utgången eller uppsägning av avtalet. PLATSEN FÖR SKILJEFÖRFARANDET SKALL VARA BROWARD COUNTY, FLORIDA. PARTERNA AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL ATT PROCESSA SÅDANA KONTROVERSER, TVISTER ELLER ANSPRÅK I EN DOMSTOL, OCH AVSTÅR FRÅN JURYRÄTTEGÅNG. SKILJEMANNEN SKALL BESITTA EXKLUSIV BEFOGENHET ATT LÖSA ALLA TVISTER OM GILTIGHETEN AV NÅGON DEL AV DETTA AVTAL, OCH ALLA FÖRFARANDEN AV SKILJEMANNEN SKALL INFÖRAS SOM EN DOM I EN DOMSTOL SOM ÄR BEHÖRIG. Om någon del av denna skiljeklausul, annat än undantag av Grupptalan rättigheter, anses eller visat sig vara ogenomförbar av någon anledning, ska resten förbli verkställas. Om ett avstående från Grupptalan rättigheter anses eller visat sig vara ogenomförbar av någon anledning i ett fall där grupptalan anklagelser har gjorts, skall återstoden av denna skiljeklausul vara ogenomförbar, bortsett från att parterna är överens om att den exklusiva domsrätt för eventuella tvister som följer av avtalet eller i anslutning därtill skall vara Broward County, Florida och samtycke till personlig jurisdiktion för dessa och avstå från alla anspråk som nämnda plats är en felaktig eller obekväm forum


  Grupptalan Utelämnande . DU avstår från rätten att göra några anspråk mot FÖRETAGET som företrädare eller någon klass eller representativ talan, utom när sådan undantag är förbjudet enligt lag. I den mån du kan tillåtas enligt lag att gå vidare med en klass eller representativ åtgärder mot företaget, godkänner du att (1) skall vinnande parten inte har rätt att återfå advokatkostnader , andra arvoden eller rättegångskostnader i samband med att fullfölja klass eller representativ talan (utan hinder av andra bestämmelser i detta avtal); och (2) DU skall neka sådant vid första tillfälle och inte att lämna in en ansökan eller på annat sätt delta i någon återhämtning genom representativ talan.

 21. Tvistlösning online för konsumenter. Konsumenter bosatta i Europa bör vara medvetna om att Europeiska Kommissionen har upprättat en onlineplattform för alternativa resolutioner för tvistlösning som härrör från online-försäljning och tillhörande kontrakt. Som en följd, om du är en europeisk konsument, så kan du använda en sådan plattform för att lösa eventuella tvister som härrör från online-avtal som ingåtts med FÖRETAG. Plattformen är tillgänglig på följande länk. Företaget är tillgänglig för alla frågor via KONTAKTA OSS på denna webbplats.

 22. Översättningar. Eventuella och alla översättningar av dessa villkor till eller från det engelska språket tillhandahålls endast för din bekvämlighet och den engelska versionen av dessa villkor kommer att styra förhållandet mellan dig och företaget. I händelse av att det finns någon motsättning gällande begreppen häri, skall den engelska språkversionen ha företräde.

 23. Ogiltighet. Om inte annat uttryckligen anges häri, om det finns någon Bestämmelse i detta Avtal som slutligen anses vara ogenomförbar enligt gällande lag, skall sådan Bestämmelse vara struken från detta Avtal så att de återstående Bestämmelserna i detta Avtal skall förbli i full kraft och effekt, och detta Avtal skall tolkas som om en sådan drabbad Bestämmelse utsluts och ska vara verkställbar i enlighet med resten av sina villkor som ändras.

 24. Icke-Överlåtelse. DU skall ej sälja, överlåta eller överföra några eller DINA skyldigheter eller rättigheter enligt detta Överrenskommelse. BOLAGET kan efter eget gottfinnande, sälja, överlåta eller överföra BOLAGETS rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal när som helst, utan några begränsningar, och utan förvarning till DIG eller DITT medgivande.

 25. Avtalbindning. Detta avtal skall vara bindande för DIG och företaget och någon av parternas respektive efterträdare och tillåtna övertagare.

 26. Uppsägning av FÖRETAGET.


  Tjänsten kan avaktiveras, blockeras, och sägas upp av FÖRETAGET när som helst, med eller utan orsak. Denna uppsägning kan ta sin verk utan förvarning till dig och utan någon förklaring. Detta inkluderar blockera användare eller medlemmar från vissa IP-adresser. FÖRETAGET förbehåller sig också rätten att blockera eller på annat sätt ta bort åtkomst till Din kontoinformation, användarinnehåll, tjänster eller användardata från platsen på eget gottfinnande. I händelse av att FÖRETAGET fastställer att någon av Tjänsterna har avslutats eller terminerats av orsak, inklusive men inte begränsat till, brott mot detta avtal, flaggade beteende, flaggat innehåll eller klagomål från tredje part, godkänner du att alla eventuella avgifter som betalats till bolaget av Dig kommer ej att vara återbetalningsbara, såtillvida ej annat tillföljs lagen och alla utestående och oreglerade betalningar enligt villkoren i ditt abonnemang med FÖRETAG kommer omedelbart att vara aktiverade, och görs betalbara vid den tidpunkten. Du bemyndigar härmed FÖRETAGET (genom kreditkortsprocessagent eller annan godkänd tjänst) att debitera Dig för alla sådana belopp, genom att fakturera ditt konto med de tillgängliga kreditkortsuppgifterna eller annan betalningsinformation DU tillfört FÖRETAGET. Alla eventuella återbetalningar av bolaget kommer ske genom BOLAGETS gottfinnande.


  I något av ovanstående avslutande eller suspendera händelser, godkänner Du att Du personligen är ansvarig för alla eventuella avgifter, under och till slutet av din då aktuella teckningsperiod, och du skall förbli ansvarig för sådana avgifter efter en sådan uppsägning eller avstängning av någon anledning. Efter det att ditt medlemskap eller abonnemang sägs upp av någon anledning, är alla villkor i detta avtal bindande, med fortsatt effekt, med undantag för eventuella villkor som till sin natur förfaller eller är helt avslutade per förpliktelse.

 27. Det fullständiga avtalet. Detta Avtal innehåller det fullständiga avtalet mellan Prenumeranten och FÖRETAGET beträffande Prenumeranters användning av Tjänsten, dess innehåll och allt material med direkt och indirekt anknytning därtill. Detta Avtal ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga överenskommelser, skrifter och framställningar och kan endast ändras genom en offentlig kungörelse av FÖRETAGET. Båda parter bekräftar att de inte har åberopat någon information som inte uttryckligen anges häri för att ingå detta avtal. Underlåtande av part häri att utöva eller upprätthålla rättigheter till följd av detta avtal skall inte anses vara en avsägelse av dessa rättigheter eller verka för att spärra utövandet eller verkställandet därav vid någon som helst tidpunkt. Detta avtal skall regleras av och tolkas enligt lagarna i Florida, utan hänsyn till konflikter mellan lagvalsregler. Om någon föreskrift i detta Avtal av någon anledning anses vara ogiltig skall sådan föreskrift revideras endast i den utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Om inget annat uttryckligen anges skall föreskrifterna i detta Avtal överleva dess upphörande.Amerikanskt företag:
Dating Media Group
6919 W. Broward Blvd. #270
Plantation, FL 33317
USA

Internationellt företag:
ODS Online Dating Systems LTD
Dimokratias 31, 2nd Floor, Office 201
8028 Paphos
CYPRUSFör information om avsnitt 18 USC 2257 om modeller som förekommer på denna webbplats, klicka här.